Camregion Marketing Solutions

May 21, 2024 21:33:28
Privacy Policy

គោលការណ៍ឯកជនភាព  (Privacy Policy)

1.       វិសាលភាព (Scope)

Camregion.com គឺជាសេវាកម្មអនឡាញដែលរក្សាសិទ្ធិដោយ ខេមរីជិន បណ្តាញទីផ្សារអនឡាញ។ យើងខ្ញុំទទួលស្គាល់ដោយការគោរព និងរក្សាសិទ្ធិឯកជនភាពរបស់អតិថិជនទាំងអស់ដែលបាននិងកំពុងស្វែងយល់បណ្តាញសេវាកម្មអនឡាញរបស់យើងខ្ញុំ។

Camregion.com ("Camregion") is a service provided by Camregion Digital Marketing Solutions. We acknowledge and respect your personal privacy. This Privacy Policy describes all aspects relating to gathering information while you're visiting Camregion.

សូមមេត្តាអានអំពីគោលនយោបាយមុនពេលសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់ ឬក៏បញ្ចូលពត៌មានដែលទាក់ទងទៅនឹង ឯកជនភាពទៅក្នុងវិបសាយសេវាកម្មអនឡាញរបស់យើងខ្ញុំ។ បន្ទាប់អំពីលោកអ្នកបន្តដំណើរចូលមកក្នុងប្រពន្ធ័គ្រប់គ្រងរបស់យើងខ្ញុំ នោះមានន័យថា លោកអ្នកយល់ព្រម បើកចំហអោយប្រពន្ធ័ប្រតិបត្តិការយើងខ្ញុំ ថតយក និងរក្សាទុកពត៌មានឯកជនភាពដោយផ្អែកទៅលើគោលនយោបាយឯកជនភាពមួយនេះជាផ្លូវការ បើមិនដូច្នោះទេលោកអ្នកចាកចេញពីប្រពន្ធ័ប្រតិបត្តិការយើងខ្ញុំដោយក្តីអនុគ្រោះ។

បើសិនជាលោកអ្នកមានសំណួរអំពីគោលនយោបាយឯកជនភាពនេះ សូមផ្ញើសារមកកាន់ [email protected]

Please read this Privacy Policy before using the Camregion website or submitting any personal information. By using the Camregion website, you accept and consent to the practices described in this Privacy Policy. By your continued use you expressly consent to our collection, storage, use and disclosure of your personal information as described in this Privacy Policy. If you do not agree with these practices you are free to discontinue your use of the Camregion website at any time.

If you have questions about our privacy policy, please email us at [email protected].

2.       ការប្រមូលទិន្នន័យ (Data Collection)

លោកអ្នកអាចចូលមកក្នុង ខេមរីជិន គ្រប់ពេលដោយមិនចំបាច់បញ្ចូល ពត៌មានដែលជាឯកជនភាពអ្វីទាំងអស់ ប៉ុន្តែប្រពន្ធ័ប្រតិបត្តិការយើងខ្ញុំអាចរក្សាការតភ្ជាប់កុំព្យូទ័រដែលលោកអ្នកប្រើប្រាស់ រាប់ជាចំនួនចរាចរវិបសាយ ហើយកុំព្យូទ័រលោកអ្នកអាចទទួលបានការផ្សព្វផ្សាយ ឬក៏ពត៌មានផ្សេងទៀតដូចជាប្រជាសាស្ត្រ ការស្វែងរក។ល។

ដើម្បីចូលជាសមាជិករបស់ ខេមរីជិន យើងខ្ញុំត្រូវការពត៌មានឯកជាភាពរបស់លោកអ្នក បន្ទាប់ពីលោកអ្នកបំពេញបែបបទរួចហើយលោកអ្នកនិងក្លាយជាដៃគួសហការណ៍ហើយពត៌មានឯកជនភាពរបស់លោកអ្នកនិងរក្សាទុកនៅក្នុងប្រពន្ធ័ប្រតិបត្តិការរបស់ខេមរីជិន។

ពត៌មានឯកជនភាពរបស់លោកអ្នក ដែលចាំបាច់ក្នុងពេលបំពេញសំណុំបែបបទចូលជាដៃគូសហការមានដូចជា អ៊ីម៉ែល នាម កោត្តនាម ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត ពាក្យសម្ងាត់ និងសកម្មភាពនៃការដោះដូរ ក្នុងការលក់ ឬទិញ ដូចជាអាសយដ្ឋាន ពត៌មានហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន ឬក៏ដៃគូរសហការផ្សេងទៀតដែលពាក់ពន្ធ័ គឺអាស្រ័យទៅលើការបញ្ចូលដោយខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

You may visit Camregion at any time without intentionally revealing any personal information about yourself. However, when you visit our website, we may collect and store your computer and connection information, statistics on page views, traffic to and from Camregion, advertisement data, IP address and standard web log information and information from other companies, such as demographic and navigation data.

For you to actively participate in Camregion we do need some of your personal information. Once you provide us with your required personal information, you are no longer anonymous. In providing us with your personal information, you consent to the transfer and storage of such information on our servers.

When you register on Camregion, we will collect the following required information: email address, first and last name, date of birth, and password; all transactional information based on your activities on Camregion; shipping, billing and other information relating to any purchase or shipping; any correspondence sent to us; financial information, such as your credit card information; and other supplemental information from third parties.

3.       ការប្រើប្រាស់ទិន្ន័យ (Use of Data)

គោលបំណងនៃការប្រមូលទិន្ន័យ គឺដើម្បីផ្តល់នូវសុវត្ថិភាព ប្រសិទ្ធិភាព និងការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍។ សម្រាប់ការបំពេញបែបបទចូលជាដៃគូរសហការ នោះមានន័យថាលោកអ្នកយល់ព្រមអោយខេមរីជិន ប្រើបា្រស់ពត៌មានទាំងនោះដើម្បីជំនួយដល់ការបម្រើអតិថិជន ដំណោះស្រាយ សកម្មភាពខុសច្បាប់ កំណែទម្រង់សេវាកម្ម ការផ្សព្វផ្សាយ ។ល។

Our purpose for collecting personal information is to provide you with a safe, efficient, and customized experience. By signing up, you agree that we may use your personal information to: provide the services and customer support you request; resolve disputes, collect fees, and troubleshoot problems; prevent potentially prohibited or illegal activities, and enforce our Terms & Conditions; customize, measure and improve our services, content and advertising; inform you about our services, targeted marketing, service updates, and promotions; and compare information and verify it with third parties for accuracy.

4.       ការបើកចំហពត៌មានឯកជនភាព (Disclosure of Personal Data)

យើងខ្ញុំអាចផ្តល់ពត៌មានឯកជនភាពរបស់លោកអ្នកដើម្បីឆ្លើយតបទៅនិងវិធានការផ្លូចច្បាប់ ដើម្បីការពារយុត្តិធម៌ សុវត្តិភាព ដូច្នេះពត៌មានឯកជនភាពរបស់លោកអ្នកនិងត្រូវផ្តល់ជូនស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ច ឬភាគីដែលពាក់ពន្ធ័។

យើងខ្ញុំអាចនិងចែករំឡែកពត៌មានឯកជនភាពរបស់លោកអ្នកដល់ជំនួយការមុខជំនួញរបស់អ្នកដែលមានកិច្ចសន្យាស្របច្បាប់ មន្ត្រីរាជកាជាមួយដីកាផ្សេងៗ។ យើងមិនចែករំឡែកពត៌មានឯកជនភាពរបស់លោកអ្នកជាមួយមួយបណ្តាញទីផ្សារដទៃទេ។

We may disclose personal information to respond to legal requirements, enforce our Terms & Conditions and Privacy Policy, respond to claims that a listing or other content violates the rights of others, or protect anyone's rights, property, or safety. This information will be disclosed under applicable laws and regulations.

We may also share your personal information with third parties assisting our business operations under contract, including but not limited to fraud investigations and debt collection, with law enforcement or other governmental officials if required by law, and with other business entities, should we plan to merge with or be acquired by that business entity.

We do not share your personal information with third party advertisers.

5.       ពត៌មានឯកជនភាពជាមួយខេមរីជិន (Your Information on Camregion)

នៅពេលដែលការចុះឈ្មោះបានសម្រេចជាមួយខេមរីជិនតម្រូវឧ្យលោកអ្នកបង្កើតអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួន ហើយអត្តសញ្ញាណនោះនិងប្រើជាផ្លូវាការក្នុងខេមរីជិននិងជាសាធារណៈ។ ក្នុងករណីការដេញថ្លៃ ខេមរីជិននិងបង្ហាញតួលេខដែលបានដេញថ្លៃ និងតម្លៃជាប្រាក់នៅពេលការដេញថ្លៃបានបញ្ចប់ ប៉ុន្តែពត៌មានឯកជនភាពមិនត្រូវបានបង្ហាញនោះទេ។

ពេលដែលោកអ្នកចូលមកកាន់វិបសាយខេមរីជិនតាមរយៈកុំព្យូទ័រសាធារណៈ ពត៌មានឯកជនភាពមួយចំនួនដូចជាអត្តសញ្ញាណអាចនិងបង្ហាញឡើងវិញនៅលើកុំព្យូទ័រដែលលោកអ្នកធ្លាប់បានប្រើប្រាស់កន្លងមក។ ដូច្នេះករណីនេះជាការទទួលខុសត្រួវផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នក។

លោកអ្នកអាចប្រតិបត្តិការ ពិនិត្យឡើងវិញ និងការផ្លាស់ប្តូរពត៌មានឯកជនភាពដោយការចូលទៅក្នុងគណនីផ្ទាល់ខ្លួនរួចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ។ ប៉ុន្តែទិន្នន័យមួយចំនួនអាចផ្លាស់ប្តូរបានដោយស្ថាប័យបំរើអតិថិជនរបស់ខេមរីជិន។ តម្រូវអោយផ្តល់ពត៌មានជាក់លាក់ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការដឹកជញ្ជូន។

Once you have been approved as a registered user with Camregion, you will be required to choose a user name. This user name will be displayed throughout Camregion and therefore provided to the public. If you win an auction, Camregion will display the number of bids and dollar value of those bids when the auction ends. Unless you associate your user name with your personal information, other users will not be able to personally identify your activities on Camregion.

When visiting Camregion from a public or shared computer, certain information about you, such as your user name, may also be visible to others who may use that computer after your use. It is your responsibility to ensure private information is removed from the public or shared computer should you choose to use one.

You can access, review and change most of your personal information by logging on to Camregion at any time. However, some of your personal information can only be changed by contacting our Customer Service. Accurate information is required for billing and delivery purposes. You are required to promptly update your personal information if changes occur or information is inaccurate.

6.       ការបិតគណនី (Closing Your Account)

ក្នុងករណីដែលលោកអ្នកសម្រេចបិតគណនី ខេមរីជិននិងលុបរាល់ពត៌មានឯកជនភាពយ៉ាងឆាប់រហ័យតាមដែលអាចធ្វើទៅបានអាស្រ័យទៅលើប្រតិបត្តិការ និងច្បាប់ទំលាប់របស់ក្រុមហ៊ុន។ យើងរក្សាពត៌មានឯកជនភាពពីការបិតគណនីក្នុងការអនុវត្តតាមច្បាប់ ដើម្បីការពារការបន្លំ ការជំពាក់ប្រាក់ឈ្នួល ដំណោះស្រាយជម្លោះ ការស្វែងរកដំណោះស្រាយ ការស៊ើបអង្កេត និងការចាត់ការតាមនិតិវិធីច្បាប់។

Upon closing your account, Camregion will remove your personal information from view as soon as reasonably possible, based on your account activity and in accordance with applicable law. We do retain personal information from closed accounts to comply with law, prevent fraud, collect any fees owed, resolve disputes, troubleshoot problems, assist with any investigations, enforce our Terms & Conditions, and take other actions otherwise permitted by law.

7.       ការប្រើប្រាស់ឃុកឃី (Use of Cookies at our Website)

ខេមរីជីន បានប្រើប្រាស់ឃុកឃី ដែលជាចំណែកតូចមួយនៃពត៍មានរក្សាទុកដោយកម្មវិធីអ៊ីនធឺណេតរបស់យើង នៅក្នុងកុំព្យូទរ័របស់អ្នកប្រើបា្រស់ ឬក៏ឧបករណ៍ចល័ត។ ឃុកឃីរបស់យើងដំណើរការជាមួយឧបករណ៍ដែលធ្លាប់បានចូលមកទំនាក់ទំនងជាមួយវិបសាយរបស់យើងហើយឃុកឃីនឹងរក្សាទុកនូវពត៍មានលើវិក្កយប័ត្រទំនិញ ឬក៏ទីតាំងសំរាប់ការដឹកជញ្ជូនជាដើម។

ខេមរីជិន ប្រើប្រាស់ឃុកឃីលើករណីផ្សេងទៀតដូចជា៖

•     កំណត់សំគាល់ពេលលោកអ្នកចូលគណនីរបស់ខ្លួនក្នុងប្រពន្ធ័របស់យើង

•     ផ្តល់ការផ្សព្វផ្សាយដែលលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍ទាំងក្នុងវិបសាយរបស់យើងផ្ទាល់ និងដៃគូរសហការផ្សេងទៀត

•     ឈ្វេងយល់ទំនិញដែលលោកអ្នកកំពុងស្វែងរក

•     ការស្វែងរក ដំណោះស្រាយដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ ការផ្សព្វផ្សាយ ទំនិញ និងសេវាកម្ម

•     ការពារសកម្មភាពក្លែងបន្លំ និងបង្កើនសុវត្ថិភាព

The ABW website employs "cookies," which are small pieces of information that are stored by your browser on your computer or mobile device. Our cookies enable us both to provide a Shopping Bag and to store your shipping and billing information between visits.

 

We also use cookies for additional purposes, including:

·         Identifying you when you sign-in to our site;

·         Delivering content relevant to your interests, including advertisements, on AsianBeautyWholesale.com, sites operated; by other companies within our corporate group, and third-party sites;

·         Keeping track of your specified preferences;

·         Conducting research and diagnostics to improve ABW’s content, products and services;

·         Preventing fraudulent activities; and Improving security.

នៅក្នុងកម្មវិធីសម្រាប់បង្ហាញវិបសាយនេះ បានរៀបចំនូវការកំណត់វិសាលភាពដែលលោកអ្នកអាចកំណត់យកការបដិសេធន៍មិនទទួលយក ឃុកឃីថ្មីដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួន។ បើទោះជាលោកអ្នកបដិសេធន៍មិនទទួលឃុកឃីថ្មី លោកអ្នក ក៏នៅតែអាចបើកវិបសាយនេះបាន ប៉ុន្តែលោកអ្នកត្រូវតែបំពេញពត៌មានម្តងហើយម្តងទៀត ឬក៏ក្នុងករណីខ្លះមិនអាចបញ្ចប់ការទិញ លក់បាន។

The "Settings," "Privacy" or other features on most browsers will enable you to prevent your browser from accepting new cookies, to have the browser notify you when you receive a new cookie and to disable cookies altogether. If you have set your browser to reject cookies, you can still view our site, although you may need to re-enter information that would normally be obtained from the cookie, and it may not be possible to make a purchase.

8.       វិធានការសុវត្ថិភាព (Security Measures)

គណនី និងប្រវត្តិរូប ខេមរីជិន របស់អ្នក និងព័ត៌មានដែលមាននៅក្នុងនោះត្រូវបានការពារដោយពាក្យសម្ងាត់។ សូមចំណាំថាអ្នកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យផ្តល់ពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកទៅនរណាម្នាក់ផ្សេងទៀតទេ។ ខេមរីជិន នឹងមិនសួររកពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកតាមអ៊ីមែល ឬតាមទូរស័ព្ទឡើយ។សូមចងចាំថាត្រូវចេញពីគណនីរបស់អ្នក ហើយបិទបង្អួចកម្មវិធីរុករកអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក នៅពេលអ្នកចាកចេញពីគេហទំព័រ ខេមរីជិន ។ វាមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសប្រសិនបើអ្នកប្រើកុំព្យូទ័រនៅកន្លែងសាធារណៈ។ យើងសន្មត់ថាមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភបំពាននៃទិន្នន័យចូល និងពាក្យសម្ងាត់ដែលបានប្រើ។

ខេមរីជិន ចាត់ទុកទិន្នន័យជាទ្រព្យសកម្មដែលត្រូវតែការពារយ៉ាងខ្ពស់។ យើងប្រើវិធានការសុវត្ថិភាពដើម្បីការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រឆាំងនឹងការចូលប្រើប្រាស់ និងការបង្ហាញដោយគ្មានការអនុញ្ញាត។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ទោះបីជាយើងខិតខំយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីការពារឯកជនភាពរបស់អ្នកក៏ដោយ ក៏យើងមិនសន្យាដែរ ហើយអ្នកមិនគួររំពឹងថា ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ឬការទំនាក់ទំនងឯកជនរបស់អ្នកសុវត្ថិភាពជានិច្ចនោះឡើយ។

Your Camregion account and profile and the information contained therein are password protected. Please note that you are not permitted to provide your password to anyone else. Camregion will never ask for your password in e-mail or over the phone. Please remember to log out of your account and to close your Internet browser window when you leave the Camregion site; this is especially important if you use a PC in public locations. We assume no liability for the abuse of login data and passwords used.

Camregion treats data as an asset that must be highly protected. We use security measures to protect your personal information against unauthorized access and disclosure. However, although we work very hard to protect your privacy, we do not promise, and you should not expect, that your personal information or private communications will always remain private.

9.       និតិជន (Children)

ខេមរីជិន មានភាពរសើបចំពោះតម្រូវការដើម្បីការពារឯកជនភាពរបស់កុមារដែលប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិត។ ខេមរីជិន មិនបានប្រមូល ឬស្វែងរកព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនដោយចេតនា ឬអំពីកុមារដែលមានអាយុក្រោមដប់ប្រាំបី (18) ឆ្នាំ ដែលស្របតាម និងលើសពីតម្រូវការនៃច្បាប់ការពារឯកជនភាពលើអ៊ីនធឺណិតរបស់កុមារ។ ប្រសិនបើយើងរកឃើញ ឬត្រូវបានជូនដំណឹងផ្សេងទៀតថាយើងបានទទួលព័ត៌មានបែបនេះពីកុមារដែលបំពានគោលការណ៍នេះ យើងនឹងលុបព័ត៌មាននោះ។ ប្រសិនបើអ្នកមានអាយុក្រោមដប់ប្រាំបី (18) សូមកុំព្យាយាមផ្តល់ព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។ ប្រសិនបើអ្នកជឿថា ខេមរីជិន មានព័ត៌មានណាមួយពី ឬអំពីកុមារអាយុក្រោម 13 ឆ្នាំ សូមទាក់ទងមកយើងភ្លាមៗដោយចុចលើ "ទាក់ទងយើង" ហើយផ្ញើអ៊ីមែលមកយើង ហើយយើងនឹងចាត់វិធានការសមស្របដើម្បីលុបព័ត៌មានទាំងនោះចេញពីឯកសាររបស់យើង. សូមពិនិត្យមើលគោលការណ៍ឯកជនភាពនៃគេហទំព័រផ្សេងទៀតដែលអ្នក ឬកូនរបស់អ្នកជ្រើសរើសដើម្បីភ្ជាប់ទៅតាមរយៈ ខេមរីជិន សម្រាប់គោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់កុមារនៃគេហទំព័រទាំងនោះ។ ខេមរីជិន មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះគោលការណ៍ឯកជនភាព ឬខ្លឹមសារផ្សេងទៀតនៃគេហទំព័រណាមួយឡើយ រួមទាំងគេហទំព័រដែលមានម៉ាកយីហោរួមគ្នាផងដែរ។ យើងអាចធ្វើវិសោធនកម្មគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះនៅពេលណាមួយដោយប្រកាសគោលការណ៍ឯកជនភាពថ្មីនៅលើ ខេមរីជិន ។ ខេមរីជិន រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះគ្រប់ពេលដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងដល់អ្នក។ ដូច្នេះហើយ អ្នកគួរតែពិនិត្យមើលគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះឡើងវិញសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូររាល់ពេលដែលអ្នកចូលទៅកាន់ ខេមរីជិន។ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរឯកជនភាពអំពី ខេមរីជិន សូមផ្ញើអ៊ីមែលមកយើងតាមរយៈ [email protected]

Camregion is sensitive to the need to protect the privacy of children who use the Internet. Camregion does not knowingly collect or solicit personally identifiable information from or about children under the age of eighteen (18) consistent with and exceeding the requirements of the Children's Online Privacy Protection Act. If we discover or are otherwise notified that we have received any such information from a child in violation of this policy, we will delete that information. If you are under the age of eighteen (18), please do not attempt to provide any personally identifiable information on our Sites. If you believe that Camregion has any information from or about a child under the age of thirteen, please contact us immediately by clicking on "Contact Us" and sending us an e-mail and we will take appropriate steps to remove such information from our files.

Please review the privacy policy of other sites you or your children elect to link to through Camregion for the children's privacy policy of those sites. Camregion is not responsible for the privacy policy or other content of any other website, including sites that are co-branded.

We may amend this Privacy Policy at any time by posting the new Privacy Policy on Camregion. Camregion reserves the right to change this Privacy Policy at any time without notice to you. Consequently, you should review this Privacy Policy for changes each time you visit Camregion.

If you have a privacy question about Camregion, please email us at [email protected].