Camregion Marketing Solutions

Apr 14, 2024 18:43:32
Terms & Conditions

លក្ខន្តិកៈរបស់ខេមរីជិន (Camregion site terms and conditions)

ស្វាគមន៍មកកាន់លក្ខន្តិកៈរបស់គេហទំពរ័ខេមរីជិន អរគុណសម្រាប់ចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកអ្នក។ យើងខ្ញុំគិតថាការបង្កើតលក្ខន្តិកៈនេះមានសារៈសំខាន់ ហើយក៏សូមអោយលោកអ្នកចូលរួមអនុវត្ត អោយមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់។

Welcome to Camregion’s terms, thanks for stopping by. We think this stuff is important, and we’re glad you’ve taken an interest.

1.       អំពីសេវាកម្ម (Our Service)

យើងខ្ញុំផ្តល់ជូននូវបណ្តាញទីផ្សារអេឡិចត្រូនិច ហើយគោលដៅសំខាន់របស់ខេមរីជិនគឺផ្តល់នូវសេវាកម្មមួយដែលមានភាពងាយស្រួលសំរាប់ប្រជាជនកម្ពុជា។ យើងខ្ញុំផ្តល់ជូននូវបណ្តាញទីផ្សារអេឡិចត្រូនិចដើម្បីណែនាំទៅកាន់សមាជិកផ្សេងៗ និងផ្តល់សិទ្ធិផ្សព្វផ្សាយនូវរាល់មុខទំនិញដូចជារថយន្ត អចលនទ្រព្យ និងសេវាកម្មជាច្រើនទៀត។

We provide an online venue to introduce Members in various ways, and to allow Members to advertise all sorts of items, vehicles, properties, jobs and services. Our aim in providing our Services is to make life better for Cambodian.

នៅក្នុងការផ្តល់បណ្តាញទីផ្សារអេឡិចត្រូនិច យើងមិនផ្តោតលើការលក់ឬប្រតិបត្តិការលក់ណាមួយនោះទេ។ យើងដើរតួនាទីជាភ្នាក់ងារផ្សព្វផ្សាយទីផ្សារ ជាអ្នកសម្របសម្រួលរវាងអ្នកលក់ និងអ្នកទិញ ហើយយើងខ្ញុំមិនមានការពាក់ពន្ធ័នៅក្នុងប្រតិបត្តិការទិញ លក់របស់សមាជិកទេ។ យើងខិតខំកែសម្រួលធ្វើឲ្យទីផ្សារអេឡិចត្រូនិចនេះមានសុវត្ថិភាពជាទីទុកចិត្ត។

In providing the Camregion venue, we don’t participate in the actual sale of Items or the transaction itself. We don’t own any Items listed on our Site and don’t offer them for sale, nor do we act as an agent for either party. We also don’t take part in the actual provision of Member Services.  We work to ensure our venue is safe and trustworthy.

សមាជិកអាចប្រើប្រាស់គេហទំពរ័ខេមរីជិន តែក្នុងករណីមានទំនុកចិត្ត ប្រើដោយស្មគ្រចិត្ត និងរក្សាពត៌មានសំងាត់នៅក្នុងសហគមន៍ខេមរីជិន។ យើងបានបង្កើតក្រុមដ៏មានទំនុកចិត្ត និងសុវត្ថិភាពដើម្បីរក្សាខេមរីជិនជាទីផ្សារអេឡិចត្រូនិចមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់សំរាប់កម្ពុជា។ បើទោះបីជាយើងមិនអានដឹងមុននូវរាល់ទិន្នន័យដែលបញ្ចូលទៅក្នុងខេមរីជិនថាមានគុណប្រយោជន៍ឬអត់ ប៉ុន្តែបើវាជាទំនិញ ឬសេវាកម្មដែលមិនសមរម្យ យើងនិងចាត់ការទៅតាមនិតិវិធី ដោយការលប់ចោលទិន្នន័យទាំងឡាយ ផ្អាកដំណើការគណនេយ្យ ឬក៏ឈានទៅដល់ការអនុវត្តនិតិវិធីច្បាប់។

Our Members will only use Camregion if they trust other Members and feel confident in the Camregion community. We have a dedicated Trust and Safety team, committed to making Camregion the safest online marketplace for Cambodian. While we can’t pre-screen Listings or monitor our entire Site if we become aware of any misuse of our Services, we’ll take the appropriate action. This could be issuing a warning, removing content, disabling an account, banning a Member, or contacting the relevant authority.

ខាងក្រោមនេះជាឧទាហរណ៍នូវមុខទំនិញឬសេវាកម្មជាប់បំរាមដូចជា៖ អំពើខុសច្បាប់ លួច ប្លន់ ឬរបស់សបរដែលមិនមានសុវត្ថភាព មិនគោរពតាមគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាល នាំមកនូវហានិភ័យផ្សេងៗ។

Some examples of the kind of misuse we’d take action over are illegal, stolen, or unsafe Items; Listings that do not comply with Cambodian law or that infringe intellectual property rights; or harmful or offensive conduct. We may also limit your activities on our Site based on your off-site conduct, such as prior criminal convictions, insolvency, or any other conduct that puts our community or systems at risk.

លោកអ្នកគួរយល់ដឹងថា ខេមរីជិនអាចនិងបង្ហាញពត៌មានឯកជនភាពដូចមានចែងក្នុងវិសាលភាព មានដូចជា ឈ្មោះ ទូរសព្ទ័ ទំនាក់ទំនង ឬប្រវត្តិប្រតិបត្តិការនានា សកម្មភាពនៅលើគេហទំព័រខេមរីជិន ជូនចំពោះស្ថាប័នពាក់ពន្ធ័ក្នុងករណីមានអំពើល្មើសច្បាប់ណាមួយកើតឡើង។

You agree that we may disclose your personal information in accordance with our privacy policy, including your name and contact details, as well as any transactional records, site interactions, or other relevant information, to the relevant authorities, parties, and/or intellectual property rights holders.

យើងបង្កើតទីផ្សារអេឡិចត្រូនិចមួយមានភាពងាយស្រួល We offer services to make our venue easier to use.

2.       ប្រតិបត្តិការទិញ (Buying)

2.1.    ការដេញថ្លៃ និងការទិញ (Bidding and buying)

លោកអ្នកគួរដាក់តម្លៃនៅក្នុងការដេញថ្លៃតែក្នុងករណីដែលលោកអ្នកមានចេតនាចង់ទិញ ផលិតផល មុខទំនិញ ឬរបស់បរ តាមតម្លៃដែលបានដាក់បញ្ចូល។ គួរចងចាថា, អ្នកឈ្នះក្នុងការដេញថ្លៃ ត្រូវបង្កើតកិច្ចសន្យាមួយរវាងអ្នកលក់ និងអ្នកទិញដើម្បីបិតការលក់។

You should only place a bid if you intend to buy the Item at the price entered. Remember, placing the winning bid creates a legal contract between you and the Seller where you agree to complete the trade.

ប្រសិនបើលោកអ្នកឈ្នះនៅក្នុងការដេញថ្លៃ, យើងខ្ញុំនិងផ្តល់អ៊ីម៉ែល ឬលេខទំនាក់ទំនងទៅអោយអ្នកលក់ដើម្បីបន្តប្រតិបត្តិការទិញលក់អោយបានសម្រេច។ យើងខ្ញុំនិងជូនដំណឹងនូវ ការដេញថ្លៃទទួលបានជោគជ័យ ហើយបន្ទាប់មកលោគអ្នកត្រូវចំណាយប្រាក់ថ្លៃទំនិញ រូមបញ្ចូលថ្លៃសេវាកម្មផ្សេងៗតាមការឯកភាពរវាងភាគីទាំងពីរ។

If you place the winning bid, we’ll provide your email to the Seller so the transaction can go ahead. We may also provide your delivery address if you’ve provided it. We’ll notify you that your bid has been successful, and you should promptly pay the purchase price (plus any agreed shipping) and complete the transaction in the manner specified in the Listing.

ប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានមិនបានចំណាយលើថ្លៃទំនិញ ហើយភាគីអ្នកលក់ស្នើរសុំអន្តរាគមន៏ពីខេមរីជិន, សហការីយើងខ្ញុំអាចនិងចូលរូមសម្របសម្រួល។ ខេមរីជិននឹងសិក្សាស្វែងយល់ដើម្បីឈានទៅរកការសម្រេចចិត្តដោយយោងទៅតាមកាលៈទេសៈជាក់ស្តែង។ ខេមរីជិនអាចផ្តល់ការព្រមាន ផ្អាក ឬបិតសិទ្ធិជាសមាជិករបស់លោកអ្នកដោយមិនចាំបាច់ផ្តល់ការព្រមានអ្វីឡើត។ ពេលដែលលោកអ្នកដាក់បញ្ចូលតម្លៃដេញថ្លៃ, ឈ្នោះនិងចំនួនតម្លៃដែលដាក់បញ្ចូល និងបង្ហាញជាសាធារណៈនៅលើទំនិញនោះតែម្តង។

If you don’t pay for an Item that you’ve agreed to purchase (whether you have won an Auction or agreed through a Classified listing), and the Seller complains to us, we may step-in. We’ll exercise our discretion at the time and depending on the situation, we may issue you a warning, or we may suspend or terminate your membership without giving you any prior warning.

When you place a bid, your username and the amount of your bid will be publicly shown on the Listing.

3.       ការដោះស្រាយបញ្ហា (Resolving Problems)

3.1.    វិវាទជាមួយពាណិជ្ជកម្ម ឬសមាជិកផ្សេងទៀត (Disputes with a trade or another Member)

អ្នកយល់ព្រមព្យាយាមដោះស្រាយជម្លោះដែលអ្នកមានជាមួយសមាជិកផ្សេងទៀតដោយផ្ទាល់ជាមួយពួកគេ។ យើងព្យាយាមផ្តល់ជំនួយ និងព័ត៌មានដែលយើងអាចធ្វើបាន ជាពិសេសប្រសិនបើគោលការណ៍ការពារអ្នកទិញ ឬការការពារអ្នកលក់របស់យើងអនុវត្ត ប៉ុន្តែសូមចងចាំថា យើងមិនមែនជាភាគីនៅក្នុងប្រតិបត្តិការណាមួយរវាងអ្នក និងសមាជិកផ្សេងទៀតទេ ហើយមានតែយើងប៉ុណ្ណោះ អាចធ្វើបាន។ ដោយសារយើងយកចិត្តទុកដាក់លើភាពឯកជនរបស់សមាជិករបស់យើង ប្រសិនបើអ្នកកំពុងមានជម្លោះជាមួយសមាជិកផ្សេងទៀតទៅកាន់តុលាការវិវាទ ឬសាលាក្តី ឬគណៈកម្មាធិការផ្សេងទៀត យើងនឹងបញ្ចេញព័ត៌មានលម្អិតរបស់សមាជិកនោះ ប្រសិនបើអ្នកចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីប្រកាសច្បាប់។​ យើងអាចផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវទម្រង់ប្រកាសច្បាប់ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការ។ សូមមើលគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។

You agree to try to resolve any disputes you have with other Members directly with them.

We do try to offer help and information where we can, especially if our Buyer Protection or Seller Protection policies apply, but please keep in mind that we’re not a party in any transaction between you and another Member, and there’s only so much we can do.

Because we care about our Members’ privacy, if you’re taking a dispute with another Member to the Disputes Tribunal or other tribunal or committee, we’ll only release that Member’s details if you sign a statutory declaration. We can provide you with a statutory declaration form if you need one. See our privacy policy for more information. 

3.2.    វិវាទជាមួយយើង ឬសេវាកម្មរបស់យើង  (Disputes with us or our Service)

ប្រសិនបើអ្នកមានជម្លោះជាមួយយើង សូមទាក់ទងមក ហើយយើងនឹងព្យាយាមដោះស្រាយវាក្រៅផ្លូវការ។ ប្រសិនបើយើងត្រូវការទាក់ទងអ្នកអំពីជម្លោះ យើងនឹងប្រើអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលចុងក្រោយដែលអ្នកបានផ្តល់ឱ្យយើង ឬវិធីសាស្ត្រសមហេតុផលផ្សេងទៀត។ ប្រសិនបើ​យើង​មិន​អាច​ដោះស្រាយ​វិវាទ​ក្រៅផ្លូវការ​បាន​ទេ ភាគី​ទាំង​សងខាង​អាច​ស្វែងរក​ការដោះស្រាយ​វិវាទ ឬ​ស្វែងរក​ដំណោះស្រាយ​ដែល​អាច​រកបាន​តាម​រយៈ​វិធីសាស្ត្រ​ផ្លូវច្បាប់​ណាមួយ​ដែលមាន។ Camregion មានមោទនភាពចំពោះប្រជាជនកម្ពុជា ហើយលក្ខខណ្ឌទាំងនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់នៃប្រទេសកម្ពុជា។ បើ​មាន​ជម្លោះ​នឹង​ត្រូវ​ដោះស្រាយ​នៅ​កម្ពុជា។

If you have a dispute with us, please get in touch and we’ll try to resolve it informally. If we need to contact you about a dispute, we’ll use the last email address you gave us or any other reasonable method. If we haven’t been able to resolve a dispute informally, either party can look to resolve a dispute or seek any remedy available through any legal method available.

Camregion is proudly Cambodian and these Terms are governed by the laws of Cambodia. If there’s a dispute, it will be resolved in Cambodia.

3.3.    សេវាកម្ម និងប្រព័ន្ធអាចមិនដំណើរការ (Our Services and system may not always be available)

យើងខិតខំធ្វើការដើម្បីធានាសុវត្ថិភាព និងដំណើរការនៃសេវាកម្មរបស់យើង ប៉ុន្តែយើងមិនធានាថាសេវាកម្មរបស់យើងនឹងមានសុវត្ថិភាព 100% គ្មានការរំខាន ឬគ្មានបញ្ហាទេ។​ យើងផ្តល់សេវាកម្មរបស់យើងនៅលើមូលដ្ឋាន 'ដូចដែលមានស្រាប់' ដោយគ្មានការធានាគ្រប់ប្រភេទ។ នោះមានន័យថាការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើងគឺស្ថិតក្នុងហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។​ ដែលមានន័យផងដែរថា យើងបដិសេធមិនទទួលយករាល់ការធានាទាំងអស់ ទោះក្នុងកម្រិតដែលយើងអាចធ្វើបានដោយស្របច្បាប់ ដូចជា ភាពរឹងមាំសម្រាប់គោលបំណង ភាពអាចធ្វើជំនួញ និងការមិនបំពាន។​ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើងសម្រាប់គោលបំណងផ្ទាល់ខ្លួន នោះគ្មានអ្វីនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌរបស់យើងកំណត់សិទ្ធិស្របច្បាប់របស់អ្នកប្រើប្រាស់ណាមួយដែលអាចមិនត្រូវបានលើកលែង ឬកំណត់ដោយកិច្ចសន្យានោះទេ។ ព័ត៌មាន ឬដំបូន្មានណាមួយដែលយើងអាចផ្តល់ឱ្យអ្នកអំពី ឬអំឡុងពេលប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង ក៏ជាកម្មវត្ថុនៃការបដិសេធនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះផងដែរ ហើយនឹងមិនបង្កើតការធានាណាមួយដែលមិនត្រូវបានផ្តល់ឱ្យយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះទេ។

We work hard to ensure the security and performance of our Services but we don’t guarantee that our Services will be 100% secure, uninterrupted or error-free. We provide our Services on an ‘as is’ basis, without any warranty of any kind. That means your use of our Services is at your own risk. It also means that we exclude and disclaim all implied warranties, to the extent that we legally can, such as fitness for purpose, merchantability, and non-infringement.

If you are using our Services for a personal purpose, then nothing in our Terms limits any consumers’ legal rights that may not be waived or limited by contract.

Any information or advice that we may give you regarding or during your use of our Services is also subject to the disclaimers in these Terms and won’t create any warranty that isn’t expressly given in these Terms. 

3.4.    ទំនួលខុសត្រូវរបស់យើងចំពោះអ្នកមានកម្រិត (Our liability to you is limited)

ក្នុងកម្រិតអតិបរមាដែលច្បាប់អនុញ្ញាត អ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការបាត់បង់ ឬការខូចខាតដែលបណ្តាលមកពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ និងសេវាកម្មរបស់អ្នក។ យើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នក ឬអ្នកផ្សេងទៀតទាក់ទងនឹងសេវាកម្ម គេហទំព័រនេះ ការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម ឬគេហទំព័ររបស់អ្នក ឬសកម្មភាព ឬការខកខានរបស់សមាជិកផ្សេងទៀត មិនថាសម្រាប់ការធ្វេសប្រហែស ការបំពានកិច្ចសន្យា ការបំពានកាតព្វកិច្ចតាមច្បាប់.​ យើង​នឹង​មិន​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ចំពោះ​អ្វី​ដែល​នៅ​ក្រៅ​ការ​គ្រប់​គ្រង​សម​ហេតុ​ផល​របស់​យើង។ យើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ ឬការខូចខាតណាមួយឡើយ ទោះបីជាដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោលក៏ដោយ។​ ឧទាហរណ៍ យើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ប្រាក់ចំណេញ ការបាត់បង់អាជីវកម្ម ឬការសន្សំដែលរំពឹងទុក ការខូចខាតទូទៅ ឬពិសេស ឬការបាត់បង់ជាលទ្ធផល ឬដោយចៃដន្យនោះទេ។

To the maximum extent permitted by law, you assume full responsibility for any loss or damage that results from your use of the Site and Services. We won’t be liable to you or any other person in connection with the Services, this Site, your use of the Services or Site, or another Member’s acts or omissions, whether for negligence, breach of contract, breach of statutory duty, or otherwise. We won’t be liable for anything that is outside of our reasonable control. We won’t be liable for any loss or damage, whether direct or indirect. For example, we won’t be liable for loss of profits, loss of business or anticipated savings, general or special damages, or consequential or incidental loss. 

4.       អំពីលក្ខខណ្ឌរបស់យើង (About our Terms)

4.1.    លក្ខខណ្ឌគ្របដណ្តប់សេវាកម្មរបស់យើង និងរួមបញ្ចូលលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់ (The Terms cover our Services and include Specific Terms)

លក្ខខណ្ឌ និងគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង និងលក្ខខណ្ឌ គោលនយោបាយទាំងអស់ដែលបានរៀបរាប់នៅលើគេហទំព័ររបស់យើងគឺសម្រាប់គ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង ហើយជាលក្ខខណ្ឌដែលផ្តល់ជូនសេវាកម្មរបស់យើងដល់អ្នក។ សូមអានដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុត។

លក្ខខណ្ឌបង្កើតបានជាកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងមូលរវាងពួកយើងទាក់ទងនឹងសេវាកម្មរបស់យើង ហើយអនុវត្តជំនួសឱ្យច្បាប់ដើមឬកំណែទម្រង់នៃលក្ខខណ្ឌណាមួយ។ នៅពេលដែលមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ និងលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់ណាមួយ លក្ខខណ្ឌជាក់លាក់នឹងផ្តល់អាទិភាពចំពោះវិសាលភាពនៃជម្លោះ។

តាមរយៈការរុករកគេហទំព័ររបស់យើង ការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង ឬការចុះឈ្មោះជាសមាជិកនៃពាណិជ្ជកម្ម អ្នកកំពុងយល់ព្រមនឹងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។​ ប្រសិនបើអ្នកមិនទទួលយកលក្ខខណ្ឌរបស់យើងទេ អ្នកត្រូវតែឈប់ប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង ឬរុករកគេហទំព័ររបស់យើងភ្លាមៗ។

These terms, our privacy policy and all terms and policies posted on our Site govern your use of our Services, and are the Terms that we offer our Services to you. Please read them carefully.

The Terms make up the entire agreement between us in relation to our Services and apply instead of any prior version of any of the Terms.  Where there’s a conflict between these Terms and any Specific Terms, the Specific Terms will take priority to the extent of the conflict.

By browsing our Site, using our Services or registering as a Member of Camregion you’re agreeing to these Terms. If you don’t accept our Terms, you must immediately stop using our Services or browsing our Site.

4.2.    យើងអាចផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌតាមរយៈការជូនដំណឹង (We can change our Terms on notice)

យើងអាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលក្ខខណ្ឌទាំងនេះពីពេលមួយទៅពេលមួយដោយការប្រកាសគេហទំព័រ ឬការជូនដំណឹងផ្សេងទៀត។ សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរសំខាន់ៗ យើងអាចជូនដំណឹងដល់អ្នកដោយផ្ទាល់តាមរយៈអ៊ីមែល។ ជួនកាលការផ្លាស់ប្តូរជាបន្ទាន់អាចនឹងត្រូវបានទាមទារ ប៉ុន្តែជាទូទៅយើងនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការជូនដំណឹងយ៉ាងហោចណាស់ពីរសប្តាហ៍ ដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវឱកាសមួយដើម្បីពិនិត្យមើលការផ្លាស់ប្តូរមុនពេលវាចូលជាធរមាន។ នៅពេលដែលលក្ខខណ្ឌដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពណាមួយចូលជាធរមាន អ្នកនឹងត្រូវបានចងភ្ជាប់ជាមួយពួកគេ ប្រសិនបើអ្នកបន្តប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ព្រមនឹងលក្ខខណ្ឌដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពណាមួយទេ អ្នកត្រូវតែឈប់ប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង។ យើងលើកទឹកចិត្តអ្នកឱ្យមើលទំព័រនេះពីពេលមួយទៅពេលមួយសម្រាប់លក្ខខណ្ឌចុងក្រោយបំផុត។

We may update these Terms from time to time by a site announcement, or other notice.  For significant changes, we may notify you directly via email. Occasionally urgent changes may be required, but we’ll generally give you at least two weeks’ notice to give you an opportunity to review the changes before they go into effect. Once any updated Terms are in effect, you’ll be bound by them if you continue to use our Services. If you don’t agree to any updated Terms, you must stop using our Services.

We encourage you to view this page from time to time for the latest Terms.